Malá domov Sorosovej dcérskej neziskovke Open Society Foundation Bratislava od dočasnej vlády! Otvorená krádež bez kontroly.

0

Malá domov Sorosovej dcérskej neziskovke Open Society Foundation Bratislava od dočasnej vlády! Otvorená krádež bez kontroly.


👉 Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame 👈


Autor text: Simon22

Druhého júna 2023 bola uzatvorená zmluva na nenávratnú finančnú pôžičku pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 21 705 898,89 eur! Podpísala ju dočasná Ministerka tohto rezortu Soňa Gaborčáková a za prijímateľa Fedor Blaščák.

Zo zmluvy vyberám – Financovanie bude takto : Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 21 706 898,89 (slovom: dvadsaťjeden milión sedemstošesťtisíc osemstodeväťdesiatosem EUR a osemdesiatdeväť centov ), b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 13 000 000,00 EUR (slovom: trinásť milión eur) v rámci skupiny výdavkov 1.1, 1.2 a 1.4 ( 100 % NFP), z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy, financovanie Projektu z vlastných zdrojov vo výške 8 706 898,89 ( slovom osem miliónov sedemstošesťtisíc osemstodeväťdesiatosem eur a osemdesiatdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy zrealizuje prostredníctvom Vecného príspevku..

Zmluva bola uzatvorení na základe VÝZVY – Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03 Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR- MNO zverejnenej 27.03.2023 ktorej predmetom bolo: 11.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 13 000 000 EUR.

Takže podľa výzvy 13 miliónov eur, a k tomu v zmluve prihodili „ z vlastných zdrojov nazvaných Vecný príspevok“ 8 706 898,89.. teda zo zdrojov rozpočtu štátu, KTORÉ VO VÝZVE NEBOLI SPOMENUTÉ a prípadní iní uchádzači o nich vôbec nevedeli, takže boli v podstate pri predložení svojich projektov diskriminovaní….

link na výzvu: https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania-2023/vyzvanie-pomoc-osobam-z-ukrajiny-pri-ich-vstupe-integracii-uzemi-sr-mno.pdf

link na zmluvu: https://www.crz.gov.sk/data/att/4185003.pdf

link na register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7942931/

Zmluva nadobudla platnosť 6.6.2023 . Ódorova vláda prevzala moc od Hegera po svojom vymenovaní od prezidentky 15.5.2023. 15.6. pri hlasovaní parlament pomerom hlasov za 34, proti 43, zdržal sa 54, nehlasoval 5 NEZÍSKALA Ódorova vláda dôveru v parlamente, teda nemala oficiálny mandát vládnuť. Napriek tomu DAROVALA už 2. júna tých 21.7 milióna eur nadácii otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF ktorú za Sorosove peniaze spoluzaložil aj Šimečka starší ešte v roku 1992. Toto majú na svojej stránke:

Nadácia vznikla v novembri 1992 ako nezávislý grantovo-operačný slovenský právny subjekt z prostriedkov Open Society Institute so sídlom v New Yorku( predtým Soros Foudation, Open Society Foundation), . Finančné prostriedky boli určené na granty pre vznikajúce slovenské mimovládne organizácie a vlastné nadačné programy. Stala sa súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros, ktorému patrí osobité miesto v demokratickej transformácii a modernizácii krajín strednej a východnej Európy.

Martin Milan Šimečka ( otec Michala Šimečku) kedysi povedal : George Soros je trúfam si povedať že môj priateľ, … okrem toho že to je finančný žralok a položil britskú libru a zarobil na tom miliardu dolárov …. časť tých peňazí dáva na to , aby pomáhal liberálnej demokracii. Dal k dispozícii 18 miliárd dolárov do nadácie, ktorá bude podporovať vo svete liberálnu demokraciu.. Na Slovensku sa už finančná pomoc Sorosa k politickej zmene výrazne prejavila pri porážke Vladimíra Mečiara v roku 1998…. Toto vystúpenie je k dispozícii na sieti dodnes:

link https://www.youtube.com/watch?v=RWdTwUoIzWk

Vláda, ktorá nemala mandát od svojho začiatku až po svoj koniec, urobila rozhodnutie o darovaní 21,7 milióna ešte skôr, ako bolo hlasované o dôvere v parlamente.

TOTO BOLA PRIORITA ČÍSLO 1.??

Projekt na základe výzvy hovoril výhradne o pomoci začlenenia utečencov z Ukrajiny ( osobám z Ukrajiny, nie teda výhradne Ukrajincom, ale každému utečencovi, ktorý k nám príde cez ukrajinskú hranicu) do pracovného a životného procesu na Slovensku. NIE O VŠETKÝCH UTEČENCOCH SVETA… Rád by som videl zverejnené čísla, koľko utečencov tu máme v roku 2023, keď dostala táto mimovládka také prostriedky. Príde mi to ako malá domov pre Progresívcov pred voľbami. A tým že to nebudú len občania Ukrajiny, môže vzniknúť veľké bezpečnostné riziko, lebo tadiaľ k nám prichádzajú aj obyvatelia stredného východu, ktorí sa vydávajú za Sýrčanov bez dokladov.

Túto zmluvu by mal prešetriť okamžite zodpovedný orgán a vyvodiť z jej uzatvorenia trestno-právne dôsledky. Mne to pripadá ako otvorená krádež bez kontroly.


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Chceme vám ponúknuť alternatívny pohľad na dianie vo svete a na Slovensku, ktorý sa líši od toho, čo nám podsúvajú oficiálne zdroje. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *