24. júna 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16. novembra 2023 podalo odvolanie voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zdielajte

👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16. novembra 2023 podalo odvolanie voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV. č. k. 16Cpr/2/2023-45 (plk. Mgr. Branko Kišš).

  • MV SR trvá na tom, že v konkrétnom prípade nebola daná právomoc civilného súdu vec prejednať a teda rozhodnúť o podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.
  • Súd má právomoc na preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí počas trvania služobného pomeru policajta, vrátane postupu pri jeho vydávaní, iba v režime správneho súdnictva. Je neprípustné, aby sa nevyužitie prostriedkov súdnej ochrany v rámci správneho súdnictva nahrádzalo napr. určovacími žalobami alebo žalobami na plnenie v občiansko-právnom konaní, prípadne nariaďovaním neodkladných opatrení. V prípade, ak súd po preskúmaní obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zistí, že vo veci samej absentuje právomoc civilného súdu, nemožno návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovieť.
  • „MV SR má jasné zákonné odôvodnenie, pri ktorom nie je povinné žiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov, pretože v tomto prípade nejde o typický pracovno-právny úkon. Zo zákona o štátnej službe príslušníkov PZ nevyplýva žiadna výnimka.“ – hovorí I. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.
  • V konkrétnom prípade je predmetom sporu vzťah založený podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
  • Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ je predpisom verejnoprávnej povahy a je tzv. lex specialis pre vznik, zmenu a skončenie štátnej služby. Služobný pomer príslušníka Policajného zboru nemá znaky súkromno-právneho pomeru, ale vždy mal a má znaky verejno-právneho pomeru vzhľadom na jeho charakter a právnu povahu zvláštnosti štátu ako ‚zamestnávateľa‘ policajta a súčasne nositeľa verejnej moci. Keďže zákon o štátnej službe príslušníkov PZ neobsahuje výslovne splnomocnenie pre civilný súd konať vo veci sporu vyplývajúceho zo štátnej služby príslušníka PZ, aplikácia Civilného sporového poriadku, a teda aj právomoc civilného súdu, je absolútne vylúčená.
  • MV SR opakovane trvá na tom, že súd prvej inštancie mal preto rozhodnúť tak, že konanie zastaví a vec postúpi príslušnému orgánu, teda v tomto prípade žalovanému – MV SR.
  • MV SR bude taktiež podávať odvolanie voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV. č. k. 52Cpr/6/2023-70 (pplk. JUDr. Štefan Mašin).

Zdroj/JNS


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *