13. júna 2024

Lipšic zneužil mediálny priestor, ktorý mu médiá z titulu jeho funkcie špeciálneho prokurátora poskytujú, na protiprávne manipulácie, voči Ing. Bc. Mariánovi Kučerkovi

Priveľa mŕtvych svedkov alebo Ako sa stal Daniel Lipšic špeciálnym prokurátorom (1.diel)

Zdielajte

👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Stanovisko Ing. Bc. Mariána Kučerku a jeho obhajcu k informáciám medializovaným dňa 15.11.2023
Vážené médiá,

včera, 15.11.2023, viaceré z vás zverejnili vyjadrenie špeciálneho prokurátora JUDr. Daniela Lipšica, v ktorom expresívnym spôsobom prezentuje svoj subjektívny názor v trestnej veci JUDr. Ondreja Repu, PhD. a JUDr. Michala Šúreka, ktorí sú ako prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry podozriví z toho, že na môjho klienta Ing. Bc. Mariána Kučerku vyvíjali nátlak, aby sa priznal ku skutkom, z ktorých spáchania ho podozrievali, a ponúkali mu za takéto priznanie neoprávnené výhody, ktoré mu mal poskytnúť spolupracujúci obvinený JUDr. Ľudovít Makó.

Toto vyjadrenie JUDr. Daniela Lipšica pritom bolo zverejnené bez toho, aby môjmu klientovi, alebo mne ako jeho obhajcovi, bolo umožnené vyjadriť sa k nemu, a tiež bez toho, aby boli uvádzané tvrdenia akýmkoľvek spôsobom overované a objektivizované.

Z tohto dôvodu Vám sprostredkúvam vyjadrenie môjho klienta Ing. Bc. Mariána Kučerku k tomuto vyjadreniu a žiadam vás o jeho uverejnenie spôsobom a v rozsahu, ktorý zachová jeho podstatu a zmysel a bude rovnocenný spôsobu, ktorý bez akejkoľvek kritiky umožnil verejné šírenie predmetných tvrdení JUDr. Daniela Lipšica.

Môj klient Ing. Bc. Marián Kučerka považuje v prvom rade za potrebné zdôrazniť, že nemá žiadnu vedomosť o vyjadrení Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru, ktoré má spochybňovať pôvodnosť časti zvukového záznamu z jeho „stretnutia“ s prokurátormi JUDr. Ondrejom Repom, PhD., a JUDr. Michalom Šúrekom. Nevie sa preto vyjadriť k tomu, na základe akých okolností dospel Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru k záveru, že táto zverejnená časť zvukového záznamu bola „manipulovaná“.
 
Môj klient Ing. Bc. Marián Kučerka však vie potvrdiť, že zverejnená časť zvukového záznamu zachytáva jeho „stretnutie“ s prokurátormi JUDr. Ondrejom Repom, PhD. a JUDr. Michalom Šúrekom spôsobom, akým k nemu skutočne došlo. To, že takýmto spôsobom s mojím klientom Ing. Bc. Mariánom Kučerkom títo prokurátori skutočne komunikovali, nakoniec verejne v médiách potvrdil aj prokurátor JUDr. Ondrej Repa, PhD. (napríklad tu: https://www.aktuality.sk/clanok/2D0byHC/prokurator-repa-celi-ficovym-nahravkam-na-policajta-z-kauzy-judas-som-ziadny-natlak-nerobil), aj keď sa svojimi vyjadreniami snažil charakter tejto komunikácie zľahčovať alebo jej pripísať iný význam než mala.
 
Včerajšie verejné vyjadrenie JUDr. Daniela Lipšica preto nemožno vnímať inak, než ako jeho snahu manipulatívnym spôsobom spochybňovať podozrenie, že jemu podriadení prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry konali voči môjmu klientovi Ing. Bc. Mariánovi Kučerkovi protiprávne. Na šírenie vyjadrenia takéhoto charakteru naviac JUDr. Daniel Lipšic zneužil mediálny priestor, ktorý mu médiá z titulu jeho funkcie špeciálneho prokurátora poskytujú.
 
Viacerými médiami bola taktiež zverejnená informácia, že môj klient Ing. Bc. Marián Kučerka bol „v súvislosti“ s predmetným zvukovým záznamom obvinený. Je pravdou, že môjmu klientovi bolo „v súvislosti“  s týmto zvukovým záznamom vznesené obvinenie pre trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, avšak toto obvinenie bolo zrušené dňa 19.10.2023 uznesením prokurátora Krajskej prokuratúry Košice č. k. 2Kv 30/22/8800-23 ako nezákonné a nedôvodné. Môj klient nemá vedomosť o tom, že by mu bolo v tejto veci vznesené akékoľvek ďalšie obvinenie. Ak by bola informácia o novom obvinení môjho klienta v tejto veci pravdivá, je namieste otázka, ako je možné, že ňou disponujú médiá ešte pred tým, ako orgány činné v trestnom konaní zákonom ustanoveným spôsobom oznámili toto obvinenie obvinenému.
 
Niektorými médiami bola ďalej zverejnená informácia (napríklad tu: https://www.postoj.sk/141712/nahravky-policajta-kucerku-boli-zmanipulovane-jeho-obhajca-sedi-v-sudnej-rad) akým spôsobom sudca JUDr. Juraj Kliment zosmiešňoval obhajobu môjho klienta v rozhodnutí o odvolaní v jeho trestnej veci. Namiesto toho, aby sa tieto médiá zaoberali otázkou, či sa sudca JUDr.

Juraj Kliment preskúmateľným spôsobom a vecne vysporiadal s obhajobou môjho klienta, a otázkou, či vôbec bol sudca JUDr. Juraj Kliment oprávnený vo veci môjho klienta rozhodovať po tom, ako Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze zo dňa 09.12.2021 sp. zn. II. ÚS 300/2021 rozhodol, že nie je v jeho trestnej veci zákonným sudcom (dostupný tu: https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#), začali zosmiešňovanie obhajoby môjho klienta zo strany uvedeného sudcu šokujúcim spôsobom legitimizovať, vychvaľovať a použili takéto správanie sudcu ako okolnosť, ktorá podporuje ich záver o tom, že zverejnená časť predmetného zvukového záznamu je nevierohodná.
 
Rovnako práve v tejto súvislosti považovali tieto médiá za potrebné poukázať na moje vymenovanie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky, a to spôsobom, ktorý podsúva, že medzi mnou vykonávanou obhajobou Ing. Bc. Mariána Kučerku, použitím predmetného zvukového záznamu predstaviteľmi politickej strany SMER-SSD a mojím vymenovaním do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky existuje priamy vzťah kauzality (opäť tu: https://www.postoj.sk/141712/nahravky-policajta-kucerku-boli-zmanipulovane-jeho-obhajca-sedi-v-sudnej-rad).
 
Dôrazne odmietam, že by medzi týmito skutočnosťami bola akákoľvek kauzálna súvislosť. Ako advokát, ktorý sa dlhodobo špecializuje na obhajobu, samozrejme, obhajujem veľké množstvo obvinených v trestnom konaní. Je to mojou profesionálnou úlohou a zákonnou povinnosťou. Som presvedčený, že primárnym dôvodom môjho vymenovania do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo práve moje dlhoročné pôsobenie v oblasti trestného práva (akademické aj praktické) a nie okolnosti súvisiace s obhajobou v jednej konkrétnej veci.
 
Takýto manipulatívny spôsob informovania verejnosti médiami považujem za absolútne neakceptovateľný, deštruujúci inštitúcie demokratického a právneho štátu, odporujúci základným etickým princípom novinárskej práce a dôrazne sa voči nemu ohradzujem.
 
S úctou
 
JUDr. Martin Bezák, PhD.
 
Na vedomie:
•             Súdnej rade Slovenskej republiky, keďže uvedený manipulatívny spôsob informovania niektorých médií je spôsobilý spochybniť legitimitu môjho členstva v tomto ústavnom orgáne
•             Vláde Slovenskej republiky, ktorá ma vymenovala do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *