23. apríla 2024

Prokurátor Šúrek pred zrušením špeciálnej prokuratúry upratuje stíhania kajúcnikov

0

Prokurátor Šúrek pred zrušením špeciálnej prokuratúry upratuje stíhania kajúcnikov


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


Ako rozhodol o prípade Kamila Haršányho z kauzy takáčovci?

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť novely Trestného zákona, ktorá sa týka aj zmien výšky trestov a prelmčacích lehôt, no už v stredu končí Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), prokurátri prejdú na generálnu prokuratúru a spisy rozdelenia podľa miestnej príslušnosti na krajské prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa vyjadril, že prípady, ktoré sú tesne pred ukončením vyšetrovania a aj tie, ktoré sú už na súde, ostatnú pôvodným prokurátorom. Účinné sú  už aj niektoré novelizované ustanovenia Trestného poriadku.  

Všetko sa to aj prípadu takáčovci. Kauza je rozdelená na viaceré časti a jednu má už na stole Špecializovaný trestný súd začali ju pojednávať ešte v januári 2022. Prípad dozoruje prokurátor Michal Šúrek.

Kauza Apači

Naši chlapci so správnym morálnym kompasom bojujúci s temnými silami z NAKA v októbri 2019 pri akcii Apači zamereanej na takáčovcov zadržali a obvinili 25 osôb zo založenia zločineckej skupiny a iných trestných činnov, medzi nimi aj istého Kamila Haršányho. Bezpečnostné zložky ho dlhodobo považujú za významného obchodníkas kokaínom. Z drogovej trestnej činnosti však nikdy obvinený nebol.

„Ja sám som bol odsúdený niekedy v 90-tych rokoch,už ani neviem začo. Neviem, pre koľko skutkov som bol trestne stíhaný, nie som právnik, ale myslím si že som niečo dostal, že zastavené trestné stíhanie,“ povedal sám o sebe Kamil Haršány.

Okrem zločineckej skupiny ho obvinili aj z vydierania.V uznesení o obvinení vtedajší vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka uviedol, že „pa­tril, mi­ni­mál­ne od ro­ku 2009 až do­po­sial‘ do ria­dia­co – vý­kon­nej zlož­ky a pros­tred­níc­tvom sie­te dí­le­rov drog na bliž­šie ne­zis­te­nom úze­mí, za­bez­pe­čo­val prí­jem sku­pi­ny ply­nú­ci z dro­go­vej tres­tnej čin­nos­ti.“

Skutok vydierania súvisí s advokátom Martinom Ribárom, Patrikom Vidašičom a ďalšími. Ako poškodený  v ňom figuje Pavol Kmeťo. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia Kamil Haršány ho mal s ďalšími obvinenými nú­ti­ť, aby vy­po­ve­dal na Ok­res­nom Sú­de v Du­naj­skej Stre­de nep­rav­du. Kraj­ský súd v Tr­na­ve zru­šil os­lo­bo­dzu­jú­ci roz­su­dok okresného súdu a vec vrátil späť, aby opätovne rozhodol.

Krátka odbočka: Pavol Kmeťo podľa vlastných vyjadrení vstúpil do partie takáčovcov v roku 2004, o dva roky neskôr sa zaradil do výkonnej zložky a zastával pozíciu biletára, to znamená, že chránil podniky patriace údajnej skupine, alebo také, ktoré mala na starosti a v roku 2009 už pôsobil vo výjazde. Mesačne dostával odmenu a v prípade úspešného splnenia úlohy – spáchania trestnej činnosti aj osobitnú prémiu. Medzi ním aj istým Dionýzom Rigom došlo k sporu, mal totiž zobrať zálohu na výstavbu domu, nič však neurobil, odmietol vrátiť peniaze a Pavla Kmeťa i ďalších mužov, ktorí mali patriť k takáčovcom, udal za platenie výpalného na polícii. Pavol  Kmeťo vypovedal, že vedenie takáčovcov vraj rozhodlo, že Rigovcom podpália dom, ku ktorému v dedine Nový Život -Tonkovce aj došlo v júli 2009. V januári 2020 Okresný súd v Dunajskej Strede Kmeťa napokon odsúdil za vyberanie výpalného kvalifikovaného ako hrubý nátlak na tri roky s podmienečným odkladom na štyri roky, zohľadnili jeho spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Zaujímavé je, že Kmeťo nebol za tieto skutok obvinený ako člen organizovanej alebo zločineckej skupiny, hrozil by mu totiž o veľa vyšší trest. V prípade ho na začiatku zastupoval advokát Martin Ribár, potom už bol v tom čase vo väzbe. Obhajoval ho aj v iných kauzách.

Podľa vyšetrovateľa obvinení z prípadu poslali Pavlovi Kmeťovi odkaz , že „to má u nich už dosť‘ nah­nu­té a aby sa neo­po­vá­žil na sú­de nie­čo pokašlať‘. Ale to až v roku 2019….“ … Neskôr  mu mal Kamil Haršány povedať, že „má vša­de zná­mych a že za­pla­tí ne­ja­ké nar­ko­man­ky a tie bu­dú kri­vo vy­po­ve­dať, že im zneu­žil dcé­ry a z ne­ho spra­via pe­do­fi­la a za­bez­pe­čia je­ho hos­pi­ta­li­zá­ciu na psy­chia­trii.“

Vyšetrovateľ v uznesení uviedol, že všet­ci ob­vi­ne­ní tak­to ko­na­li v úmys­le za­bez­pe­čiť u poš­ko­de­né­ho Pavla Kmeťa, aby ten­to, ako bý­va­lý člen zlo­či­nec­kej sku­piny ne­vy­po­ve­dal prav­du o tres­tnej čin­nos­ti jed­not­li­vých čle­nov zlo­či­nec­kej sku­pi­ny a neh­ro­zil tak jej exis­ten­ciu.

 „V takejto činnosti úmy­sel­ne pod­po­ro­val ob­vi­ne­ných aj obvinený JUDr. Martin Ribár, kto­ré­ho úlo­hou bo­lo za­bez­pe­čiť „ml­čan­li­vosť vo­či os­tat­ným čle­nom sku­pi­ny” a kto­rý zneu­ží­va­júc dôve­ru poš­ko­de­né­ho v je­ho oso­bu ako ob­haj­cu, to­mu­to od­ov­zdá­val rôz­ne od­ka­zy od na­dria­de­ných čle­nov zlo­či­nec­kej sku­pi­ny… …s tým­to cieľom mu obvinený JUDr. Martin Ribár spros­tred­ko­val aj stret­nu­tie s ďalším obvineným, čle­nom zlo­či­nec­kej sku­pi­ny ta­ká­čov­ci, Patrikom Vidašičom za­stá­va­jú­ci mies­to v naj­vyš­šej, ria­dia­co-roz­ho­do­va­cej zlož­ke, kto­rý na osob­nom stret­nu­tí s poš­ko­de­ným úmy­sel­ne na­vo­dzu­júc priateľskú, at­mos­fé­ru to­ho úče­lo­vo ukľud­ňo­val, že všet­ko sa urov­ná a všet­ko bu­de dob­re, pri­čom tým­to pria­teľským správaním, kto­ré ne­bo­lo u ne­ho vo vzťahu k poš­ko­de­né­mu, ako aj vo vzťa­hu k iným po­dria­de­ným oso­bám bež­né, sa zá­ro­veň sna­žil poš­ko­de­né­ho Pavla Kmeťa pre­ho­vo­riť k to­mu, aby sa opä­tov­ne vrá­til pra­co­vať pre zlo­či­nec­kú sku­pi­nu, pri­čom cieľom ko­na­nia obvineného Patrika Vidašiča bo­lo, aj ta­kým­to ľsti­vým ko­na­ním, do­nú­tiť poš­ko­de­né­ho k „po­ža­do­va­nej ml­čan­li­vos­ti” a to ces­tou bu­dú­cej kri­mi­na­li­zá­cie je­ho oso­by, v spo­ji­tos­ti s je­ho prí­pad­nou ob­no­ve­nou činnosťou pre tú­to sku­pi­nu,“ napísal vyšetrovateľ do uznesenia.

Krátka odbočka: Treba pripomenúť, že v tejto súvislosti skonštatoval Ústavný súd SR v náleze pochybenie, absenciu materiálneho dôvodu väzby a absenciu základného znaku trestného činu vydierania u advokáta Martina Ribára. V máji 2021 bol prepustený z výkonu väzby.

Podmienečné zastavenie stíhania

Súd poslal Kamila Haršányhodo väzby, rozhodol sa pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní, za mrežami bol do mája 2020.

Po dvoch rokoch, na konci októbra 2021 prokurátor špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek trestné stíhanie Kamilovi Haršánymu podmienečne zastavil, z dôvodu, že sa významnou mierou podieľal na objasnení trestnej činnosti. Určil mu skúšobnú dobu 24 mesiasov. Zároveň ho zaviazal, aby sa aj v priebehu plynutia skúšobnej doby podieľal na objasňovaní trestnej činnosti a usvedčovaní páchateľov týkajúcich sa zločineckej skupiny takáčovci a to najmä v trestnej veci Ľubomíra Kudličku a spol., vedenej na Špecializovanom trestnom súde.

„V priebehu skúšobnej doby obv. Kamil Haršáby dňa5. decembra  2022 vypovedal v procesnom postavení svedka v rámci súdneho konania pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku, pričom uviedol rozhodujúce skutočnosti (ako pred tým v prípravnom konaní) vo vzťahu k zločineckej skupine takáčovci a jej jednotlivým členom, čím potvrdil dôvodnosť podanej obžaloby a splnil tak povinnosť určenú mu rozhodnutím prokurátora,“ napísal prokurátor ešte stále zo špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek do uznesenia o osvečení sa Kamila Haršányho v skúšobnej dobe.

Z uznesenia vyplýva, že Kamil Haršíny tiež vypovedal ako svedok na NAKA v ďalších prípadoch, ktoré sa týkajú takáčovcov „V danej trestnej veci opätovne napomohol pri objasňovaní trestných činov menovanej zločineckej skupiny, čím opätovne splnil povinnosť určenú rozhodnutím prokurátora,“ uviedol Michal Šúrek.

Trestný poriadok hovorí, že ak obvinený v priebehu skúšobnej doby splnil obvinený podmienku, prokurátor rozhodne, že sa obvinený osvedčil. Inak rozhodne, a to aj počas skúšobnej lehoty, že sa v trestnom stíhaní pokračuje. O osvedčení alebo pokračovaní v trestnom stíhaní vydá uznesenie.

Podľa Michala Šúreka bolo dôvodné konštatovať, že Kamil Haršány splnil podmienky podľa príslušných ustanovení Trestného poriadku, teda sa osvedčil v skúšobnej dobe .Skúšobná doba mu skočila vlani na začiatku novembra.  Uznesenie o osvedčení vydal prokurátor ešte 15. februára a právoplatnosť nadobudlo 29. februára.

Súd výpoveď ešte nevyhodnotil

Hlavné pojednávanie v kauze na Špecializovanom trestnom súde pritom neskočilo, súd nerozhodol o obžalobe a teda sa ešte nevypriadal s vykonaním dokazovaním a výpoveďami svedkov a teda ani svedectvom Kamila Háršányho. Ani ani tak skoro neskočí, keďže jeden z členov senátu – Marián Mačura odišiel na stáž na najvyšší súd, prípad sa bude pojednávať od začiatku.

Naviac, na hlavnom pojednávaní pritom Kamil Haršány vypovedal na návrh obhajoby. Prokurátor Michal Šúrek ho zrejme ani nepovažoval za potrebné vypočuť. No a predvolanie na pojednávanie mu neposal súd poštou, ale asi mesiac pred pojednávaním mu ho doručil vtedajší vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka. Povedal to sám Kamil Haršány, ako dlho sa vtedy zdržal na NAKA už uviesť nevedel.

 Výsluch na pojednávaní

„Počas mojej väzby ma navštívili z NAKA štyria, pri dvoch nehlásených návštevách Ďurka, vyšetrovateľ Čurilla a Dunčko, ešte s jedným ktorého nepoznám, vždy boli vo dvojici ale kombináciu neviem, bolo to bez môjho obhajcu, pýtali sa ma operatívne informácie, na ktoré som ja nevedel odpovedať. Nespomínam si, že by som inicioval ja nejakú spoluprácu,“ vypovedal na súde. (Všetci traja menovaní sú trestne stíhaní. – pozn. autorky)

Policajtom však vydal mobilný telefón a na papier napísal aj prístupové kódy. Na pojednávaní nevedel ani povedať, či mu prokurátor v uznesení o zastavení trestného stíhania určil nejakú skúšobnú dobu.

„Obžalovaného Ribára poznám v súvislosti s aférou Kmeťo. Tento mi telefonoval v čase, keď som bol v Salzburgu, myslím, že som musel odísť o deň skôr, lebo mi povedal, že má problém a potrebuje peniaze na advokáta. Niesol som JUDr. Ribárovi finančné prostriedky a stretli sme sa pod Alžbetkou,“ uviedol Kamil Haršány pred súdom.

Pri inej schôdzke v Trnave s Patrikom Vidašičom bol podľa vyjadrenia Kamila Haršányho prítomný aj policajt, o ktorom vie, že sa volal Fero, ale priezvisko nepozná. „To trestné oznámenie na Pavla Kmeťa som chcel podať preto, lebo ma prenasledoval, bol agresívny. Keď mi povedal Patrik Vidašič, aby som nepodával trestné oznámenie, alebo možno mi to nehovoril, neviem určiť, či to bolo predtým rozhovorom s policajtom, alebo potom…,“ povedal.

To, že Patrik Vidašič dohovorí Pavlovi Kmeťovi, bral tak, že z debát s Kmeťom vedel, že bol v minulosti jeho nadriadený a tak to vtedy vnímal. „V tom čase som o trestnom stíhaní Pavla Kmeťa nevedel. Nemám žiadnu vedomosť o tom, že by Patrik Vidašič robil akýkoľvek nátlak na Pavla Kmeťa,“ povedal na pojednávaní.

Ku vzťahu Kmeťo – Ribár a k  platbe uviedol, že  Pavol Kmeť ho kontaktoval, aby mu zaplatil právnika, ale ešte predtým zavolal Borisovi Kaiserovi, či je to pravda. „On mi povedal, že to je ich právnik, teda pre skupinu, pre prípad problémov, a tak som mu v prítomnosti Kmeťa odovzdal 10 – tisíc eur,“ uviedol ďalej  na súde, ale Matrtina Ribára nepoznal.

Keď skôr hovoril o trestnom oznámení na Kmeťa usudzoval z toho, že keď  ho kontaktovali  Patrik Vidašič a ďalší obvinený, zrejme to bolo riziko a „spustilo to, čo sa spustilo“. „Potom počas mojej väzby som si uvedomil, že preto tam bol aj Patrik, aby som nepodal to trestné oznámenie, aby Kmeťo nehovoril, a aby nezačal vypovedať aj k iným veciam,“ tvrdil na pojednávaní.

Obvinený advokát ho nepozná

V prípade obvinený advokát Martin Ribár, po jeho výsluchu na súde uviedol, že do toho dňa mu nebolo doručené uznesenie o vylúčení  Kamila Haršányho na samostatné konanie a to považuje za závažné procesné pochybenie. Dokument sa nenachádzal (v čase výsluchu Pavla Kmeťa na súde) ani v celom spisovom materiáli, ktorý bol súdu predložený s obžalobou, ktorá bola prijatá aj na základe výsluchov svedka Haršányho.

„Svedka Haršányho nepoznám, prvýkrát v živote som ho stretol osobne v deň nášho zadržania a obvinenia. Nikdy som s ním nebol v kontakte osobne, cez mobil, akékoľvek aplikácie a ani sprostredkovane cez akékoľvek osoby. Nikdy som nedal v súvislosti s osobou Kamila Haršányho Patrikovi Vidašičovi akýkoľvek odkaz a ani nič podobné. Nemám absolútne nič spoločné so stretnutím medzi Kamilom Haršánym a Patrikom Vidašičom ohľadom Pavla Kmeťa, úprimne netuším, prečo sa toto stretnutie v súvislosti s mojou osobou vôbec spomína v obžalobe,” povedal na margo výpovede Martin Ribár.

Odmieta tvrdenie Kamila Haršányho o tom, že mu doniesol spolu s Pavlom Kmeťom sumu 10- tisíc eur, či si Pavol Kmeťo požičal od Kamila Haršányho sumu 10- tisíc eur, to nevie ani potvrdiť ani vylúčiť. „Pavol Kmeťo mi zaplatil za kauzu policajta hneď v mesiaci február 2011 krátko jeho prepustení zo zadržania zálohu vo výške 600 eur, koncom roka 2011 mi Pavol Kmeťo zaplatil sumu 1.500 eur, za kauzy Filipa Mikluša a Dionýza Riga, ktoré som prevzal v septembri a novembri 2011. Pavol Kmeťo v tejto dobe, koncom roka 2011, v decembri 2011 aj uhradil peňažný trest  za kauzu policajta, vo výške tisíc eur,”  doplnil Martin Ribár.

Krátka odbočka: Iba pripomeniem, že spomínaný Pavol Kmeťom vypovedal proti Kamilovi Haršánymu. Tvrdil, že plánoval vraždu proti Martinovi Mikulcoci a inej osobe a Balkáncom spolu s Kamilom Haršánym ukradli 10 kilogramov kokaínu .

Novela o zastavení stíhania kajúcnikov

Najväčšou výhodou pre kajúcnika je zastavenie trestného stíhania za vlastnú trestnú činnosť vo forme výmeny za prínos pri objasňovaní prípadov. Doteraz mohol stíhanie zastaviť prokurátor. Tak ako to urobil aj Michal Šúrek v opisovanom prípade.

Novela túto právomoc prokurátorom  berie a prechádza na súd. Po novom už prokurátor zastavenie stíhania iba navrhne a rozhodovať bude sudca, ktorý obvineného  najskôr vypočuje. Prokurátor, obvinený, poškodený a oznamovateľ môžu proti rozhodnutiu sudcu podať sťažnosť, ktorá bude má odkladný účinok.

Prokurátori  tiež musia spísať zoznamom benefitov, ktoré sľúbili alebo už poskytli kajúcnikom. Podľa novely je totiž rozsah a obsah výhod, ktoré orgány činné v trestnom konaní poskytli alebo sľúbili spolupracujúcej osobe, dôležitý pre zistenie jeho nezaujatosti a hodnovernosti. 

V kauzách, ktoré už sú na súde prvého stupňa, musia teraz prokurátori záznamy doplnili do spisu. Následne súd rozhodne, či obžaloba spĺňa zákonné podmienky. Povinnosť spísať záznam výhod priniesla v úvode spomínaná novela Trestného poriadku od 15. marca.

Júlia Piraňa Mikolášiková


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *